През ноември 1820г. в село Врачеш е отворено първото училище. В годините то се развива и се построява нова училищна сграда по инициатива на главния учител Петър Арнаудов.

През 1929г. училището приема името „Отец Паисий”.Денят на народните будители е обявен за негов патронен празник. В периода 1966 – 1976 г. в отговор на нарасналите изисквания за съвременно обучение и възпитание на децата ,се построява новата,светла и просторна училищна сграда,в центъра на селото.

Днес ОУ”Отец Паисий” разполага с богата материална база и квалифицирани кадри.Класните стаи са обновени с нови маси,столове,шкафове и бели дъски. Оборудвани са два комютърни кабинета и мултимедийни зали, където учениците придобиват компютърни умения и обогатяват знанията си нагледно.Всички учители са с висше образование- магистри и бакалаври.

Децата се обучават по съвременни учебни планове,с нови безплатни учебници.
От учебната 2009 / 2010 г. се създава подготвителен клас,предимно с ромски деца,който дава много добри резултати.
Културният живот на училището е наситен с празници,състезания,викторини,кулинарни и художествени изложби.Самостоятелно или съвместно с читалището се организират празнични концерти за Деня на народните будители и 24 май-Деня на славянската писменост и култура.

От основаването си до днес училището е изминало дълъг път,осеян с трудности и превъплъщения.Поддържа се високо качество на обучение,върви се успоредно със съвременните изисквания в образованието.
През последните години в училището се провеждат множество мероприятия.Набляга се на работата в групи по свободно избираема подготовка,извънкласни форми,творчески състави и спортни секции, с цел по-добра възпитателна работа и уплътняване свободното време на учениците.

Учителите работят по различни проекти: Проект , Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ и Проект № BG05M2OP001-3.002-0024 ”Образованието – основна част от интеграцията”, Бенефициент: СНЦ „Разнообразни и равни“.