През ноември 1820г. в село Врачеш е отворено първото училище. В годините то се развива и се построява нова училищна сграда по инициатива на главния учител Петър Арнаудов.

През 1929г. училището приема името „Отец Паисий”. Денят на народните будители е обявен за негов патронен празник. В периода 1966 – 1976 г. в отговор на нарасналите изисквания за съвременно обучение и възпитание на децата, се построява новата, светла и просторна училищна сграда, в центъра на селото.

Днес ОУ”Отец Паисий” разполага с богата материална база и квалифицирани кадри. Класните стаи са обновени с нови маси, столове,шкафове и бели дъски. Оборудвани са два комютърни кабинета и мултимедийни зали, където учениците придобиват компютърни умения и обогатяват знанията си нагледно. Всички учители са с висше образование- магистри и бакалаври.


Културният живот на училището е наситен с празници, състезания, викторини, кулинарни и художествени изложби. Самостоятелно или съвместно с читалището се организират празнични концерти за Трети март, Деня на народните будители и 24 май - Деня на славянската писменост и култура.

От основаването си до днес училището е изминало дълъг път, осеян с трудности и превъплъщения. Поддържа се високо качество на обучение, върви се успоредно със съвременните изисквания в образованието.
През последните години в училището се провеждат множество мероприятия.Набляга се на работата в групи по свободно избираема подготовка, извънкласни форми, творчески състави и спортни секции, с цел по-добра възпитателна работа и уплътняване свободното време на учениците.

Учителите работят по различни проекти:  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в уловията на кризи" и Проект № BG05M2OP001-3.018-0001 ”Подкрепа за приобщаващо образование”.