Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

        - Заявление с актуални данни за детето и родителя ;

        - Акт  за раждане /в оригинал/ на кандидатстващия ученик – за справка;

        - Лична карта на родителя/настойника – за справка;